הודעות לעיתונות

ינואר
2008

30.01.08 [ עברית ]

30.01.08 [ English ]

אוגוסט 2007

13.08.07

היום, 13 באוגוסט 2007, פנתה הוועדה לוועדת ההתקשרויות במשרד ראש הממשלה
על מנת שתאשר את ההתקשרות בין ועדת וינוגרד ובין עו"ד צבי אגמון
בנושא הליכים משפטיים הנוגעים לזכויותיהם של מי שעלול להיפגע מעבודתה.

הרקע לפניית הוועדה היא:

1. ביום 1 באוגוסט 2007 הוגשה עתירה לבג"צ על ידי הסנגוריה הצבאית
בעניין זכויותיהם של קצינים וחיילים העלולים להיפגע מדו"ח הוועדה.
באותו נושא היו פניות לוועדה גם מטעם גורמים בדרג המדיני.
2. הוועדה העניקה בעבר והיא מעניקה גם עתה חשיבות גדולה לזכויות אלה
שעלולים להיפגע מעבודתה, והיא פעלה בעבר, ותפעל בעתיד, בהתאם לכך. היא
אף התייעצה בנושא זה בצורה לא פורמאלית עם היועץ המשפטי לממשלה וצוותו.
3. מבחינת נושא העתירה, היה הולם כי הוועדה תיוצג בידי היועץ המשפטי
לממשלה, כפי שנעשה גם בעתירות קודמות הנוגעות לעבודתה, אלא שבמקרה זה
מי שעלול להיפגע הם אנשים מן הדרג המדיני הבכיר ביותר של הממשלה וכן
קצינים וחיילים, שחלקם עדיין משרת שירות פעיל בצה"ל. לכן סברה
הוועדה כי נכון יותר יהיה כי היא לא תיוצג במקרה זה על ידי היועץ המשפטי
לממשלה. לפיכך ביקשה הוועדה מן היועץ המשפטי לממשלה לאפשר לה להיות
מיוצגת על ידי עורך דין שלא משורות הפרקליטות.
4. הוועדה מודה ליועץ המשפטי לממשלה על החלטתו כי אין מניעה ש בנסיבות
אלה הוועדה אכן תיוצג בייצוג עצמאי. וגם על נכונותו להמשיך לקיים איתה
ועם מי שייצג אותה, דו-שיח בנושא המסגרת המשפטית ההולמת לזכויות של
מי שעלול להיפגע במקרה זה.
5. הוועדה מודה לעו"ד צבי אגמון על שהסכים לייצג אותה בעניין
זה.

יולי
2007

19.07.07

1. על רקע פרסומים בתקשורת בנוגע לעבודתנו, מצאנו לנכון לפרסם כמה
הבהרות.
2. הוועדה מדברת רק בשתי דרכים: בדו"ח שלה, ובהודעות רשמיות מטעמה
לציבור ולתקשורת. כל חומר אחר שפורסם כביכול מטעם הוועדה או כביכול מדברי
"גורמים בוועדה" אין לו יסוד, אינו מטעמה או על דעתה. הוועדה
מצרה על פרסומים אלה.
3. הוועדה מעולם לא נקבה הערכה כלשהי למועד פרסום הדו"ח הסופי.
זאת בעיקר מפני שהוועדה אינה יכולה להעריך מועד זה, שכן לא סיימה עדיין
את שלב הבדיקה והניתוח של החומר הרב הנמצא בפניה, בצורה שתאפשר לה לקבוע
איזה חומר עדיין חסר לה על מנת להגיע לממצאים, מסקנות והמלצות ולזהות
מי עלול להיפגע מן החקירה, ובאיזו צורה.
4. כפי שפירטנו בדו"ח החלקי, הוועדה תקפיד לפני גיבוש הנוסח הסופי
של הדו"ח לאפשר לכל מי שעלול להיפגע מן הדו"ח שלה לדעת במה
הוא עלול להיפגע ולטעון בפניה בנוגע לפגיעה זו – אם הדבר לא נעשה עד
כה.

מאי
2007

10.05.07

הודעה לתקשורת- רות גביזון ומנחם עינן:

סודיות, ביטחון וצנזורה בעבודת וועדת וינוגרד

1. בימים אלה תפרסם ועדת וינוגרד את החלקים המותרים בפרסום
בעדויותיהם של ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל, ותיערך
לבחון תמלילים אחרים, על פי מצוות בג"צ. הדבר נעשה
אחרי שפורסם הדו"ח החלקי של הוועדה ביום 30 באפריל
2007.
2. בתצהיר התשובה בעתירה ביקשה הוועדה כי יינתן לה לבדוק
מחדש את נושא פרסום התמלילים המקוטעים אחרי פרסום הדו"ח
החלקי. בית המשפט לא נענה לבקשת הועדה. בעקבות זאת, רוב
חברי הוועדה החליטו להודיע לבית המשפט כי הוועדה תפרסם את
התמלילים לאחר פרסום הדו"ח החלקי, בעוד ששנינו העדפנו
כי בית המשפט עצמו יפסוק וינקוט עמדה לגבי טענותינו. כעת,
רצינו להסביר מדוע לא יכולנו להצטרף להודעת הוועדה.
3. אנו מכבדים כמובן את החלטת בית המשפט ואת העמדה של רוב
חברי הוועדה. איננו יכולים להיות שותפים לה. אנחנו מצטרפים
להליך פרסום התמלילים המקוטעים "במחאה", בשל כך
שהטענות העקרוניות שהעלתה הוועדה לא קיבלו לדעתנו מענה לגופו
של עניין.
4. להערכתנו, לא נכון לנהוג בתמלילי עדויות שניתנו בפנינו
בדלתיים סגורות כאילו פגיעתם היחידה היא בכך שפרסום תוכן
הדברים באופן מפורט עלול לפגוע בביטחון המדינה או ביחסי
החוץ שלה, וכי לכן בדיקת הצנזורה מסלקת את הקושי. פרסום
קטעי התמלילים מעורר גם סוגיות אחרות וחשובות. קני המידה
המופעלים על ידי הצנזורה ומחלקות בטחון המידע אינם נותנים
מענה מספיק מבחינתנו לסוגיות המתעוררות בסוגי החומרים הכלולים
בתמלילים.
5. אנו סבורים, לכן, כי ראוי שבנושאים אלה יתקיים דיון
מושכל, שבמסגרתו ישוקללו האינטרסים החשובים בשקיפות ובזכות
הציבור לדעת מול אינטרסים כגון

* ביטחון המדינה במובן הרחב,
* היכולת לקיים דיונים והתייעצויות ללא מורא ובצורה גלויה,
* כיבוד ציפייתם של עדים לכך שדבריהם לא יפורסמו,
* זכויותיהם של עדים ושל מי שעדים דנים בהם ואינם יכולים
להגיב.
* יכולתה של וועדת חקירה לצפות כי עדים המופיעים בפניה ידברו
בגילוי לב על עמיתיהם, מפקדיהם ופקודיהם.
* היכולת של גופי חקירה לקיים חקירה בלי שתהיה ציפייה כי
חומרי החקירה יפורסמו.
6. אנו ערים כמובן לכך כי הוראות סודיות וטענות על בטחון
המדינה שימשו ומשמשים לא מעט על מנת להסתיר ולהשתיק מידע
שראוי לגלותו. הנטייה לעמוד על דרישות של שקיפות ושל חופש
מידע היא חיובית וחשובה. יחד עם זאת, אין לאפשר לה לטשטש
את החשיבות והחיוניות של חיסיון ושל סודיות במקרים מתאימים.
אנו מצרים על כך שהוועדה לא השכילה לקיים חלק משמיעת העדים
בדלתיים פתוחות. יחד עם זאת, איננו סבורים כי בדיעבד נכון
היה לחייב אותנו לעסוק בעריכתם ובקיטועם של תמלילי עדויות
שניתנו בדלתיים סגורות.
7. הטיעון כי הדברים ממילא כבר ידועים תרם לעובדה שמחאתנו
על פרסום התמלילים לא היתה חריפה יותר. אולם מציאות זו גרועה
בעינינו ואנו סבורים כי יש ללחום נגדה. בנוסף, אין דומה
מה שהודלף לעיתון או נכלל בספר למה שנאמר בעדויות בפני הוועדה
שחומרים סודיים היו זמינים לה בצורה שיטתית.
8. איננו רוצים כי ייווצר מצב שבו ישראל לא תוכל בעתיד
להקים וועדה שתחקור את מלחמותיה שכן חקירה כזו תחייב כמעט
בהכרח פגיעה באינטרסים חיוניים של המדינה. דווקא מי שהרצון
לחקור באומץ ולהפיק לקחים – מערכתיים ואישיים – נמצא בלב
מעייניו – צריך לדאוג גם לכך שהליכים כאלה לא יפגעו שלא
לצורך באינטרסים חיוניים של המדינה.

10.05.07

ב-6 במאי 2007 פנה ראש הממשלה בכתב אל הוועדה וביקש לקבל
את התמליל המלא של עדותו בפני הוועדה, בטרם יפורסם ברבים.

הוועדה דנה בבקשת ראש הממשלה ובהיערכות לקראת פרסום תמלילי הפרוטוקולים והחליטה כי עדים שתמלילי עדויותיהם יפורסמו, יוכלו על פי בקשתם ובכפוף להוראות סיווג וסודיות, לקבל את התמליל המלא
של העדות, או לעיין בו, בעת הפרסום לציבור של קטעי התמליל המותרים לפרסום, או לאחר מכן.

אפריל
2007

30.04.07 [ עברית ]

30.04.07
[ English ]

01.04.07

וועדת וינוגרד הגישה היום לבג"צ הודעה, באמצעות פרקליטות
המדינה, בנושא פרסומי תמלילי העדויות שהושמעו בפני הוועדה.

על פי הנחיית בג"צ, הוועדה פרסמה את תמלילי החלקים המותרים
לפרסום בעדויותיהם של המשנה לראש הממשלה שמעון פרס, של אלוף
(מיל) עמוס מלכא, ושל ארנון בן עמי, וכן נערכה לפרסום החלקים
המותרים של תמלילי העדויות של ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל.
כך, בהתאם לרוח פסיקת בג"צ, ולמרות שפסק הדין של בג"צ
בעניין דיבר על פרסום החלקים המותרים בתמלילים רק לפני הדו"ח
הסופי, התאמצה הועדה להקדים את פרסום שלוש העדויות המרכזיות
אף לפני הדו"ח החלקי.

אלא שבעקבות לקחי תוצאות הפרסום החלקי של תמלילי העדויות
הראשונות והבדיקה הראשונית של תמלילי העדויות של ראש הממשלה,
שר הביטחון והרמטכ"ל, הגיעה הוועדה למסקנה כי עליה לבחון
מחדש, באופן יסודי, את גישתה והיערכותה בסוגית הפרסומים של
תמלילי העדויות שניתנו בפניה בדלתיים סגורות.

כפי שהוסבר בהודעה שהוגשה היום לבג"צ, הסוגיה מעוררת
בעיות עובדתיות, משפטיות וחוקתיות לא פשוטות, והוועדה אינה
יכולה להיפנות כרגע לעסוק בהן בשל רצונה להשלים במועד את כתיבת
הדו"ח החלקי.

אשר על כן ביקשה הוועדה מבית המשפט לדחות את המשך הדיון בעתירה
עד לאחר שתקיים דיון מקיף בסוגיות הקשורות לפרסום תמלילי העדויות
שניתנו בפניה בדלתיים סגורות. הוועדה תקיים את דיוניה כאמור,
ותודיע את עמדתה לבית המשפט, סמוך ככל האפשר לאחר מועד הגשתו
של הדו"ח החלקי.

הדו"ח החלקי צפוי להיות מוגש בסוף חודש אפריל.

מרץ
2007

13.03.07

1. בימים האחרונים פורסמו בתקשורת השערות, ניחושים, הערכות
ו"מידע" עיתונאי לגבי דו"ח ועדת וינוגרד
ומועד נתינתו. כל הפרסומים הללו לא היו על דעת הוועדה או
מטעמה. כן פורסם מידע, שאין לו יסוד, על דעותיהם של חברי
הוועדה בנושאים שהם עוסקת הוועדה.
2. דו"ח חלקי של הוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון
2006 יימסר במחצית השנייה של חודש אפריל. במקביל להגשת הדו"ח
המסווג לראש הממשלה ולשר הביטחון, יועמד דו"ח בלתי
מסווג לעיון הציבור.
3. הדו"ח החלקי יכלול פרקים העוסקים בנושאים הבאים:
א.     דיון בעקרונות כלליים של עבודת הוועדה
ותפיסת תפקידה בכל הנוגע לקביעת ממצאים, מסקנות והמלצות.
ב.     תפיסת הוועדה את נושא כללי הצדק הטבעי.
ג.     ניתוח התקופה שלקראת המערכה, החל מנסיגת צה"ל
מדרום לבנון בשנת 2000 ועד למערכה עצמה, ומסקנות כלליות
לגבי תקופה זו.
ד.     ניתוח ההחלטות הקשורות ביציאה למערכה, מאז אירוע
החטיפה ב-12 ביולי ועד נאום ראש הממשלה בכנסת ב-17
ביולי.
4. ניתוח ההחלטות הקשורות בתקופת היציאה למערכה יכלול שלושה
פרקים:

1. ממצאים מפורטים
2. מסקנות מערכתיות
3. מסקנות אישיות לגבי אחריותם של ראש הממשלה, שר הביטחון
והרמטכ"ל היוצא בנוגע להחלטות לקראת היציאה למערכה
ודרך קבלתן.
4. המלצות מערכתיות.
5. בחרנו לייחד דוח חלקי לנושאים אלה שכן ההחלטות הנוגעות
ליציאה למערכה הן בעלות חשיבות מיוחדת להמשכה, והן דנות
בנושאים שהם קיימת לדעתנו דחיפות ביישום המסקנות וההמלצות.
אנחנו מדגישים כי מסקנותינו בדו"ח אינן משקפות עמדה
לגבי מכלול המערכה.
6. נעשה כל מאמץ להוציא את הדוח הסופי בהקדם האפשרי. אנו
רואים חשיבות גדולה בהשלמת העבודה בהקדם, שכן הדו"ח
הסופי יתייחס לנושאים בעלי חשיבות עליונה, שחשוב להבין מה
קרה בהם, ובעיקר לזהות את הדרוש תיקון. הדו"ח הסופי
יטפל, בין השאר, בנושאים הבאים:

* ניתוח הלחימה על כל היבטיה, לרבות עקרונות צה"ל
וסוגיות כגון מוכנות הצבא, בניין הכוח, הפעלתו, הכשרת
המפקדים ותפיסת ההפעלה;
* החלטות הדרג המדיני בהמשך המערכה, כולל החלטה על תנאי
הפסקת האש והלחימה ביומיים האחרונים אחרי שהתקבלה ההחלטה
במועצת הביטחון;
* היחסים בין הדרג המדיני והצבאי בנושאי שימוש בכוח
צבאי כחלק מתפיסה אסטרטגית של יעדי מדינת ישראל;
* האתוס הכללי של החברה הישראלית והקשר בינו ובין אתגרי
המדינה.
* הטיפול בעורף מבחינת המוכנות, התכלול, התפיסה המבצעית,
ופעולות העורף והרשויות; (תוך תיאום עם ממצאי בדיקת
מבקר המדינה).
* תוצאות המערכה.
7. בימים הקרובים ייפתח אתר הוועדה. קיבלנו בעבר פניות רבות
מן הציבור. נשמח אם פתיחת האתר תעודד אנשים נוספים, שיש
להם מידע בנושאי הבדיקה, ליצור איתנו קשר.

04.03.07

בפסק דין בג"ץ נקבע שיועמד לרשות הוועדה צוות אמין ומיומן
שיערוך את הבחינה הביטחונית הנדרשת לשם איתור החומר שגילויו
לציבור מותר. הוועדה התייעצה בעניין זה עם היועץ המשפטי לממשלה
והחליטה שהצוות יהיה מטעם הצנזורה הצבאית ומהמחלקה לביטחון
מידע בצה"ל. בסוף השבוע שעבר, נקבע הצוות בתיאום עם הצנזורית
הראשית וראש מחלקת ביטחון מידע.

מיד לאחר האישור הביטחוני של אנשי הצוות וכמו כן המלצת גורמים
אלו באשר להיקף כוח האדם הנדרש ביחס לכמות החומר הקיים, הצוות
יחל בבדיקת הפרוטוקולים.

כפי שפורסם ע"י הוועדה בעבר, הוועדה תפעל לפרסום הפרוטוקולים
באתר אינטרנט מיוחד שיוקצה לעניין, אליו יועבר באופן מיידי
כל פרוטוקול וכל חומר מתוכו שיוחלט שגילויו מותר.

פברואר
2007

12.02.07

עדכון מוועדת וינוגרד: בעקבות החלטת בג"ץ ושאלות שנתקבלו
מצד עיתונאים בנושא פרסום ומועד פרסום הפרוטוקולים עלינו להבהיר
כי הוועדה עוסקת בימים אלה באיתור הגוף המתאים לאישור פרסום
הפרוטוקולים וכן להכשרת הצוות המתאים. הוועדה תפעל לפרסום
הפרוטוקולים באתר אינטרנט מיוחד שיוקצה לעניין, אליו יועבר
באופן מיידי כל פרוטוקול שיעבור את אישור הגוף שיתמנה. יש
לציין כי מיד לאחר החלטת בג"ץ החלה הוועדה לפעול ליישום
העניין ומטבע הדברים יש להקצות לנושא זה את הזמן הסביר הנדרש.

01.02.07

ועדת וינוגרד שמעה היום את עדותו של רה"מ, מר אהוד אולמרט.

במשך כשש שעות נשאל והשיב רה"מ ברובם ובכולם על הנושאים
המדיניים והצבאיים הקשורים מערכה בלבנון 2006, החל ממידע והערכות
שקדמו ליום 12 ביולי, דרך אופן קבלת ההחלטות לאחר חטיפת החיילים
וכלה בפעולות הלחימה ובפעולות המדיניות במהלך התקופה עד להפסקת
האש והחלטת מועצת הביטחון 1701.

במהלך העדות נדונו בפרוטרוט הנושאים הבאים:

* הגורמים שהובילו להחלטה לשינוי מדיניות ההבלגה כפי שהייתה
נהוגה בין השנים 2000 עד 2006.
* השיקולים המדיניים והצבאיים לגיבוש התגובה לפעילות חיזבאללה.
* הפגיעה בתשתיות בחיזבאללה ולבנון.
* הקרבות השונים ובמיוחד הפעולה הקרקעית שבוצעה לאחר קבלת
ההחלטה על ידי מועצת הביטחון וגיבוש ההליך המדיני תוך כדי
פעולות הלחימה, אשר הביאו בסופו של דבר להחלטה 1701 ולכניסת
צבא לבנון והכוח הרב לאומי לדרום לבנון.
* הליכי קבלת ההחלטות בדרג המדיני.
* שילובה של המועצה לביטחון לאומי במערך הייעוץ והתכלול של
רוה"מ.
* הטיפול בעורף שעמד תחת ירי הטילים ותפקוד הרשויות השונות
בעורף והפתרונות לגבי מיגון העורף ומתן תשובות לבעיותיו בעתיד.
* בעיית החטופים.

כמו כן נשאל רה"מ על בעיית ההדלפות במישור המדיני והצבאי,
נושא התקשורת וההסברה בשעת חירום ועל הפקת הלקחים מאירועי
המערכה ויישום שינויים במקומות שנדרשים.

עדותו של רה"מ מסיימת את השלב הנוכחי של שמיעת העדויות
ובשבועות הקרובים תעסוק הוועדה בעבודה אינטנסיבית על מנת לגבש
את דוח הביניים בהקדם אפשרי.

ינואר
2007

31.01.07

וועדת וינוגרד שמעה היום את עדותם של סגן הרמטכ"ל האלוף
משה קפלינסקי, של המזכיר הצבאי של רוה"מ, האלוף גדי שמני
ושל סגן שהב"ט ד"ר אפרים סנה.

האלוף קפלינסקי העיד על תפקידו במערכה והוא סקר את השתלשלות
האירועים המבצעיים החל מאירוע חטיפת החיילים דרך התקיפה האווירית,
הפעילויות הקרקעיות המקומיות ופעילות הכוח היבשתי בימי המערכה
האחרונים.

כמו כן, העיד קפלינסקי על השינויים במבנה המטכ"ל החל
משנת 1999, על אופי הממשק בין הדרג המדיני לדרג הצבאי והשלכותיו
בקשר עם ההחלטות שנתקבלו במהלך המערכה בלבנון.

האלוף גדי שמני העיד על תפקידו ועל תהליך עדכונו של רוה"מ
עם כניסתו לתפקיד מ"מ רוה"מ ובהמשך בתקופה שקדמה
ל 12/7 וכן במהלך המערכה. האלוף שמני העיד על הסיבות שהביאו
לקבלת החלטות מבצעיות שונות בנוגע לפעילות הצבאית כפי שבוצעה
במהלך המערכה.

ד"ר סנה העיד בתור מי שהיה ס.שהב"ט בשנת 2000 עם
יציאת צה"ל מלבנון ובשנים 2006-2007, כחבר הקבינט בממשלת
שרון וכיו"ר ועדת המשנה של הכנסת לתפישת הביטחון של ישראל.
ד"ר סנה הביע את דעתו על אופן ניהול המערכה ועל חוסר
ההתחשבות בניתוח שנעשה ע"י ועדת חוץ וביטחון מ 2004 בנוגע
לחזית הצפונית.

ד"ר סנה דיווח לוועדה על הפעלת מערכי האימונים בצה"ל
בימים אלה במסגרת הפקת הלקחים מהמערכה האחרונה.

מחר יעיד בפני ועדת וינוגרד רה"מ מר אהוד אולמרט, עדותו
צפויה להתחיל בשעה 09:00.

30.01.07

היום העידו בפני ועדת וינוגרד ראש אמ"ן, האלוף עמוס
ידלין, והאלוף אודי אדם, אלוף פיקוד הצפון בעת המערכה בלבנון.

עדותו של האלוף ידלין נמשכה 3 שעות ובמהלכה הוא סקר את הערכות
אמ"ן בשנים שקדמו למערכה וכמו כן פירט בנוגע לתפקידו
של ר' אמ"ן כמעריך הלאומי.

האלוף ידלין נשאל לגבי תמונת המודיעין שהציג לדרג המדיני והצבאי
וכמו כן בנוגע לאינפורמציה המודיעינית שהועמדה לרשותם כבסיס
להחלטה שנתקבלה על ידיהם לפתיחת המערכה וכן כבסיס להחלטות
בנוגע להמשך אופן ניהולה.

האלוף ידלין נשאל גם בנוגע לתחקירים וללקחים שהופקו באמ"ן
בהקשר לירי חיזבאללה וכמו כן דיבר על נושא החטופים.

עדותו של האלוף אדם נמשכה כשעתיים וחצי ובמהלכה סקר האלוף
את מהלך העניינים המבצעיים בפיקוד הצפון לפני תחילת המערכה,
את היערכות הפיקוד לאפשרות של אירוע חטיפה ואת השתלשלות אירוע
החטיפה עד לפרוץ המערכה.

האלוף סקר את אופן קבלת ההחלטות המבצעיות הקשורות בניהול המערכה
וכן את אופן ביצוען על ידי פיקוד הצפון והאוגדות השונות.

האלוף אדם הביע את עמדתו בנוגע לחילוקי הדעות שהיו לו עם הרמטכ"ל,
על הצבתו של האלוף קפלינסקי בפיקוד בימים האחרונים של המערכה
וכמו כן על הסיבות שהובילו להחלטתו לפרוש מצה"ל. בין
יתר הנושאים שעלו בעדותו, נשאל אדם גם בנוגע לתפקידיו הקודמים
ועל נושא העברת אחריות מאט"ל למז"י .

מחר יופיעו בפני וועדת וינוגרד:

סגן הרמטכ"ל, האלוף משה קפלינסקי (שעה 9:00)

המזכיר הצבאי של רוה"מ, האלוף גדי שמני (שעה 11:30)

סגן שהב"ט ד"ר אפרים סנה (14:00)

28.01.07

הרמטכ"ל רא"ל דן חלוץ העיד היום בפני וועדת וינוגרד.
עדותו נמשכה כ 7 שעות בה תיאר את השתלשלות העניינים המבצעיים
מיום 12.7 ועד לסיומה של המערכה בלבנון.

במסגרת עדותו, נשאל הרמטכ"ל על נושאים אלו:

* מערכת היחסים בין הרמטכ"ל לשר הביטחון ולראש הממשלה
ועל הממשק המדיני- בטחוני.
* כשירותו של הרמטכ"ל, כאיש חיל- אוויר, בפיקוד על הכוח
היבשתי, תפיסת הפעלת הכוחות בהקשר לדומיננטיות של חיל- אוויר
בהשגת יעדים בשדה הקרב.
* תכנית הפעולה כפי שגובשה והוצגה על ידו בפני רוה"מ
ושהב"ט ב-12/7. הוא נשאל גם על ההחלטה שלא להפעיל כוח
יבשתי אלא בהיקפים מוגבלים.
* המענה המבצעי שרצה הרמטכ"ל לתת לירי הקטיושות על העורף
ומדוע המענה לא נתן את התשובה שציפו לה.
* גיוס המילואים במועד מוקדם כהכנה לפעולה קרקעית אפשרית;
* הפעילות הצבאית של פיקוד הצפון והאוגדות במהלך המערכה ובמיוחד
בימים האחרונים לאחר קבלת החלטת מועצת הביטחון 1701.
* נושא התקשורת ובטחון המידע במערכה.

כמו כן נדונו נושאים נוספים הקשורים במערכה.

25.01.07

היום הופיע בפני ועדת וינוגרד הרמטכ"ל לשעבר, משה בוגי
יעלון.

הופעתו של יעלון בפני הועדה השלימה את עדותו הקודמת מתאריך
3.1

24.01.07

שר הביטחון עמיר פרץ העיד היום ארוכות בפני וועדת וינוגרד.

בעדות שנערכה למעלה מ 4 שעות נשאל שהב"ט על תהליך קבלת
ההחלטות ועל ההתייעצויות שקיים עם ראש הממשלה בטרם פתיחת המערכה
בלבנון. במסגרת זו נשאל שהב"ט שאלות רבות בנוגע לדרך
קבלת ההחלטה לצאת למערכה, הגדרת יעדי המערכה והתחזית בנוגע
למשך זמן המערכה הצפוי. כמו כן נשאל שהב"ט בנוגע להיקף
המידע והנתונים שהיו בידיעתו ואשר שימשו בסיס להחלטותיו. שר
הביטחון נשאל רבות גם בקשר לאי היציאה לפעולה קרקעית נרחבת
כאופציה מבצעית כפי שהייתה מובנית בתכנית המטכ"לית שקדמה
למערכה. כן נערך דיון מקיף על היבטים המדיניים של המערכה,
על הפעילות בנתיב המדיני והדיפלומטי והפעילות הקרקעית של צה"ל
לאחר שנתקבלה החלטת מועצת הביטחון 1701.

מחר יופיע בפני הוועדה בשנית הרמטכ"ל לשעבר, משה (בוגי)
יעלון אשר העיד ב – 3.1.

23.01.07

היום העידו בפני ועדת וינוגרד שלום תורג'מן, היועץ המדיני
של ראש הממשלה ושרת החוץ ציפי לבני.

תורג'מן נשאל על אופן קבלת ההחלטות על ידי רה"מ ביום
12/7 בסמוך ליציאה למערכה, וכמו כן סקר את אופן עבודת הצוות
המדיני בשיתוף עם הצוות של משרד החוץ בתהליך המדיני שהביא
בסופו של דבר להחלטת מועה"ב להפסקת אש- החלטה 1701.

עדותה של שרת החוץ הייתה ארוכה מן הרגיל ונמשכה כ – 3 שעות,
ובמהלכה סקרה לבני את השתלשלות האירועים וההתנהלות המדינית
מיום ה 12.7 ועד סוף המלחמה. לבני סקרה את אופן התנהלות הדיונים
ואת אופן תהליך קבלת ההחלטות בממשלה ובפורום השבעה. לבני נשאלה
גם על פעילותה ומעורבותה במגעים המדיניים והדיפלומטיים אשר
הובילו להחלטת מועה"ב 1701 .

מחר, יום ד' יופיע בפני הוועדה שר הביטחון עמיר פרץ (900)

22.01.07

היום העידו בפני ועדת וינוגרד האלוף אייל בן ראובן- סגן מפקד
פצ"ן בעת מערכת לבנון ותא"ל גל הירש- מפקד אוגדה
91 לשעבר.

בן ראובן תאר את הערכות פיקוד הצפון לאיום של חטיפת חיילים
על ידי חיזבאללה והיערכות הפיקוד לפעולת תגובה, לרבות פעולה
קרקעית נרחבת, תכניות שלא הוצאו לפועל במערכה בלבנון. בן ראובן
הביע את השגותיו לגבי אופן ניהול המערכה ואופן התנהלות הכוחות.

הירש העיד על אירוע החטיפה בגזרתו שהביא לפרוץ המלחמה ועל
הצעדים שננקטו לאחריה. כמו כן העיד הירש על רמת הכשירות המבצעית
של הכוחות שפעלו בגזרתו, על פעולות הלחימה של האוגדה בכלל
ובפרט על הלחימה במרון-א-ראס ובינת ג'ביל. בין היתר התעכבו
חברי הוועדה באופן ספציפי על ימי הלחימה האחרונים לקראת הפסקת
האש. במסגרת הנושאים שעלו בעדותו, נשאל הירש גם על ממצאי תחקירי
אוגדה 91 אשר התמקדו בקרבות במרון א-ראס ובבינת-ג'בייל ובתפקודן
של חטיבות המילואים שנלחמו במסגרת האוגדה וכן על תחושתו לגבי
מידת הגיבוי לה זכה.

מחר יופיעו בפני הוועדה שלום תורג'מן, יועץ מדיני של רוה"מ
(9:00) ושרת החוץ ציפי ליבני (11:30)

21.01.07

היום העיד בפני וועדת וינוגרד יו"ר ועדת חוץ ובטחון
של הכנסת, ח"כ צחי הנגבי אשר נשאל על תוכן דיוני ועדת
חוץ ובטחון ואופן עבודתה לפני ובשעת המערכה בלבנון וכן על
אופן עבודת הפיקוח של ועדת חוץ ובטחון על הממשלה.

מחר בשעה 9:00 יעיד אלוף אייל בן ראובן אשר היה סגן מפקד פיקוד
צפון בתקופת הלחימה בצפון ובשעה 11:30 יעיד גל הירש מפקד עוצבת
הגליל לשעבר.

17.01.07

היום העידו בפני ועדת וינוגרד האלוף (מיל') פרופ' יצחק בן
ישראל ו אלוף גרשון הכהן, מפקד המכללות.

פרופ' בן ישראל, לשעבר ראש מפא"ת, נשאל על מדיניות פיתוח
אמצעי הלחימה כנגד האיומים מלבנון ושאלות חברי הוועדה נסובו
בעיקר סביב נושא איום הטילים. כמו כן נתבקש בן ישראל להעריך
את תפקודו של צה"ל במערכה וכן את תפקודו של הדרג המדיני
והביטחוני העליון. אלוף הכהן העיד על מבנה ופעולות פומ' והמכללה
לביטחון לאומי בתחום הכשרת קציני צה"ל וכמו כן סקר את
ממצאיו בתחקיר שעשה בנושא השימוש בפצצות המצרר.

מחר יעידו בפני הוועדה מפקד אוגדה 162 תא"ל גיא צור
(9) ושר התיירות וחבר הקבינט המדיני ביטחוני יצחק (בוז'י)
הרצוג (11:30)

16.01.07

היום העידו בפני ועדת וינוגרד אל"מ א. – רמ"ח עיצוב
באגף מבצעים ותא"ל אביחי מנדלבליט, הפצ"ר.

אל"מ א. פירט בפני חברי הוועדה על תחומי פעולת היחידה
אשר בראשה הוא עומד (תחום החשיבה האסטרטגית) על פעולתה לקראת
ובמהלך המערכה בלבנון ועד להפסקת האש.

מנדלבליט העיד על דרך ההתמודדות של הפרקליטות הצבאית בכל הקשור
עם יישומם של דיני המלחמה במסגרת פעולות צה"ל במערכה,
על הייעוץ המשפטי שנתנה הפרקליטות הצבאית במהלך המלחמה למטכ"ל
ולפיקוד הצפון והשפעתו על הפעולות של הצבא. כמו כן העיד הפצ"ר
על נושא אבטחת המידע בצה"ל ועל הפן המשפטי הקשור לחריגות
בשמירה על מידע סודי.

מחר, יום ד', יעידו בפני הוועדה אלוף במיל' הפרופ' יצחק בן
ישראל (900) ואלוף גרשון הכהן, מפקד מב"ל ופו"ם
(11:30)

15.01.07

היום העידו בוועדת וינוגרד תא"ל איתן דנגוט, המזכיר
צבאי לשר הביטחון והיועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז. דנגוט נשאל
לגבי האופן בו התבצעה כניסתו של שר הביטחון פרץ לתפקיד וכן
לגבי תהליך קבלת החלטותיו בפתיחת המלחמה ובמהלכה וכמו כן נשאל
בנוגע להיקף המידע שהיה ברשותו לגבי יכולות צה"ל ומוכנותו
טרם ההחלטה לפתוח במערכה. דנגוט נשאל גם בנוגע לתהליך קבלת
ההחלטה שלא לפתוח בפעולה קרקעית בתחילת המערכה בהקשר לאי-הצלחתו
של הצבא להכריע את מערך הקטיושות בעזרת התקפות ח"א בלבד.

היועץ המשפטי לממשלה נשאל בנוגע לתחולת דיני המלחמה על פעולות
צהל בכלל ובמהלך הלחימה בצפון בפרט ובמיוחד לגבי ההשלכות המשפטיות
הקשורות בפגיעה באזרחים ולגבי גורמים בלתי מעורבים. כמו כן
נשאל מזוז שאלות הקשורות בייעוץ המשפטי שניתן לממשלה כחלק
מפעולות הלחימה.

מחר יום ג', יעידו בפני הוועדה רמ"ח עיצוב באגף מבצעים,
אל"מ א. והפצ"ר תא"ל אביחי מנדלבלט.

11.01.07

היום העידו בפני ועדת וינוגרד עוה"ד דב ויסגלס ויו"ר
האופוזיציה בנימין נתניהו.

דב וייסגלס העיד לגבי הדרך בה נתקבלו החלטות על ידי ראש הממשלה
שרון, על תהליך ההתייעצויות המוקדמות בנושאים מדיניים וצבאיים
בכלל ובממשק המדיני –ביטחוני בפרט. כמו כן הוא נשאל על המחשבה
המדינית שעמדה ביסוד ההחלטה על מדיניות ההבלגה בגבול הצפון
בשנים 2000-2005

בנימין נתניהו העיד על המדיניות כלפי לבנון וחזבאללה בתקופתו
כראש ממשלה ועל מדיניות ההבלגה של ממשלות ברק ושרון בשנים
2000-2006 הוא נשאל על הדרך בה נתקבלו החלטות כאשר כיהן כראש
הממשלה ובפרט על תהליך קבלת ההחלטות בממשק המדיני ביטחוני.
כמו כן נשאל נתניהו על נושא תקציב הביטחון בתקופת כהונתו כרוה"מ
וכשר אוצר.

08.01.07

היום הופיע בפני ועדת וינגרד השר רפי איתן אשר נשאל בקשר
להחלטות ישיבות הממשלה והקבינט המדיני-בטחוני בהן השתתף בתקופת
המערכה. כמו כן נשאל איתן על לקחיו מהמערכה לאור ניסיונו רב
השנים במערכת הביטחון.

ביום רביעי, 10.1 יעידו בפני חברי הוועדה השר לשעבר חיים
רמון (9) ומנכ"ל משרד החוץ אהרון אברמוביץ (11:30)

07.01.07

היום הופיעו בפני חברי וועדת וינוגרד ח"כ אופיר פינס
וקצין הגנה מרחבית פצ"ן סא"ל מ.

פינס נשאל על הדיונים בישיבת הממשלה ב 12.7.06 בה הוחלט לצאת
למלחמה, על השאלות שלא נשאלו ע"י חברי הממשלה ועל המידע
הרלבנטי שלא היה ברשותם בטרם נפלה ההחלטה. כמו כן הוא נשאל
לגבי החלטות הממשלה והקבינט בישיבות בהן השתתף במהלך המערכה.

סא"ל מ. מסר פרטים על הכנת הישובים ומיגונם בקו העימות
ועל אופן הטיפול באוכלוסיה בישובים אלו.

מחר יעיד בפני הוועדה השר רפי איתן.

דצמבר
2006

28.12.06

ועדת וינוגרד שמעה היום את עדויותיהם של סאל" ג. קצין
הלוגיסטיקה של אוגדה 91 ושל מפקד חיל הים, האלוף דוד בעש"ט.

סא"ל ג. נשאל על בעיות הלוגיסטיקה של האוגדה בעת המערכה
בעיקר בנוגע לאיכות וחוסרים בציוד הלחימה. מח"י נשאל
על פעילות חיל הים בתקופת המערכה. חלק נכבד מן השאלות התמקד
באירוע בספינת "אחי חנית" ועל הלקחים שנלמדו באירוע
קשה זה.

ביום ראשון יופיעו לעדות, ר' שב"כ יובל דיסקין (9) ומח"א
האלוף אליעזר שקדי

26.12.06

היום העידו בפני חברי ועדת וינוגרד ר' אגף מבצעים במטכ"ל
אלוף טל רוסו ויורם טורבוביץ', ר' סגל משרד רוה"מ.

טל רוסו העיד על תפקידו במערכה בנושא הפעילות המבצעית ובפרט
על המבצעים המיוחדים וכמו כן העיד על תפקידו כראש אגף מבצעים
החדש.

טורבוביץ' תיאר את פעילות לשכת רוה"מ בכל תקופת המערכה
בלבנון לרבות פעולותיו בצוות המדיני שהביא להחלטת מועצת הביטחון
1701 (הפסקת האש).

מחר יום ה', יופיעו בפני הוועדה קצין לוגיסטיקה של אוגדה 91,
סא"ל ג. (9) ומפקד חיל הים אלוף דוד בעש"ט
(11:30).

19.12.06

מחר, יום ג', יופיעו בפני ועדת וינוגרד אפרים הלוי, ר' המוסד
בשנים 2000-2002 (שעה 9) והאלוף במיל' ישראל זיו שהיה ר' אגף
מבצעים במטכ"ל ב 04'-05' (11:30).

04.12.06

מחר יום ג', יופיעו בפני חברי ועדת וינוגרד רח"ט מחקר
באמ"ן, תא"ל יוסי בידץ (900) ודוברת צה"ל תא"ל
מירי רגב (1130). העדויות יינתנו בדלתיים סגורות.

03.12.06

לאחר שבג"צ פרסם ב 30/11/06 את החלטתו בעתירות נגד חוקיות
מינויה של וועדת הבדיקה לאירועי המערכה בלבנון וקבע, ברוב
דעות, כי אין עילה חוקית להתערב בהחלטה על המינוי, ממשיכה
הוועדה בעבודתה.

הוועדה רשמה לפניה בסיפוק כי כל השופטים וכן כל העותרים לא
הטילו ספק ביושרם, כישוריהם ועצמאותם של חברי הוועדה.

מלכתחילה, חברי הוועדה נענו לאתגר של חברות בוועדת הבדיקה
מתוך תחושה של אחריות ציבורית. אין בהיענות זו משום אמירה
כי דרך זו או אחרת היא הדרך המיטבית לבחון את המערכה בלבנון,
אך יש בה אמירה כי זו דרך חוקית וטובה. הוועדה פועלת כבר שבועות
ארוכים, מאז מינויה ב 17 בספטמבר 2006. היא ביקרה בפיקוד צפון,
קיימה שיחות רקע, שמעה מספר גדול של עדים ותיאמה שמיעתם של
עדים נוספים, ריכזה כמויות גדולות של חומר מגוון הנוגע להיבטים
שונים של עבודתה ולמדה אותו. כזכור, הצורך להפיק לקחים וליישמם
במהירות היה בלב הרצון לקיים את הליך הבדיקה.

הוועדה סבורה כי האתגרים המדיניים-ביטחוניים הדחופים העומדים
בפני המדינה מחייבים כי כל המערכות המופקדות על ענייני המדינה
תעסוקנה בעיקר בהיערכות לקראת אתגרי המחר. אכן, היערכות כזו
מחייבת את בדיקת אירועי העבר, למידתם והסקת מסקנות מהם. גופים
שונים , ובעיקר צה"ל מקיימים תחקירים ומפיקים לקחים מן
המערכה. בדיקת הוועדה תכלול הליכי תחקיר אלה, כמו גם את מידת
יישום הלקחים שהופקו.

הוועדה תמשיך בעבודתה מתוך ניסיון לבחון את שהוטל עליה ולתת
מענה מהיר, מעמיק והולם לסוגיות הרבות העומדות בפניה. מטבע
הדברים, רוב העדויות והדיונים סודיים. ככל שיתאפשר בלי לפגוע
בביטחון המדינה ייערכו דיונים ועדויות בפומבי.

נובמבר
2006

28.11.06

חברי וועדת וינוגרד שמעו היום את עדותם של בנימין בן אליעזר,
אשר שימש כשר הביטחון בשנים 2001 – 2002, וחבר הממשלה הנוכחית
בזמן המערכה בלבנון, ושל אהוד ברק אשר כיהן כרוה"מ ושהב"ט
בין השנים 1999 – 2001 והיה אחראי על הוצאת צה"ל מלבנון
בשנת 2000.

חברי הוועדה שאלו שאלות הנוגעות ליציאת צה"ל מלבנון ולמדיניות
ישראל לאחר היציאה מלבנון.

27.11.06

מחר יופיעו בפני וועדת ווינוגרד:

פואד בן אליעזר, שר התשתיות (היה סגן רוה"מ של אהוד ברק
בתק היציאה מלבנון ב 2000) ולאחריו אהוד ברק שהיה רוה"מ
בתקופת היציאה מלבנון.

היום העידו האלוף אהרון זאבי פרקש שהיה ר' אמ"ן בתקופת
היציאה מלבנון בשנת 2000 והאלוף במיל' חקי הראל שהיה ר' אגף
תכנון במטכ"ל בזמן המלחמה.

האלוף פרקש נשאל בנוגע לתפישת המודיעין מול חיזבאללה בתקופת
היציאה מלבנון ולהערכות מודיעין לאורך תקופת היותו ר' אמ"ן.

הראל נשאל בנוגע למדיניות צה"ל כלפי חיזבאללה, במסגרת
תפקידו כר' אג"ת וכן נשאל על עניינים הקשורים בתכנון
אסטרטגי ואספקטים הקשורים בבנין וארגון הכוח שבתחום סמכותו

26.11.06

מחר יופיעו בפני חברי
וועדת וינוגרד האלוף אהרון זאבי פרקש שהיה ר' אמ"ן בין
השנים 01' – 06' (09:00) והאלוף במיל' חקי הראל שהיה ר' אגף
תכנון במטכ"ל בזמן המלחמה (11:30). העדויות תהיינה בדלתיים
סגורות.

22.11.06

היום העידו בפני הוועדה ר' אגף לוגיסטיקה לצרכים מבצעיים
בצה"ל, האלוף אבי מזרחי ומפקד זרוע היבשה האלוף בני גנץ.

מזרחי נתן עדות בנושאים הקשורים בהיערכות הלוגיסטית של צה"ל,
וחברי הוועדה שאלו שאלות בנוגע למוכנות הימ"חים אחזקתם
והצטיידותם.

האלוף גנץ נתן עדות על תוכניות ההתגוננות מול חיזבאללה בתקופת
היותו אלוף פצ"ן (לפני אודי אדם) ובעניינים הקשורים לתפקידו
הנוכחי. בין היתר, שאלו חברי הוועדה שאלות בנוגע למוכנות כוחות
היבשה, בניית הכוחות והכנתם המבצעית ללחימה.

מחר בשעה 11:30 יופיע בפני וועדת וינוגרד השר לביטחון פנים
ור' שב"כ לשעבר, אבי דיכטר.

21.11.06

מחר יופיעו בפני וועדת וינוגרד ר' אגף לוגיסטיקה לצרכים מבצעיים
בצה"ל, האלוף אבי מזרחי (9 בבוקר) ואלוף בני גנץ, מפקד
זרוע היבשה (11:30).

19.11.06

וועדת וינוגרד תמשיך מחר בשמיעת עדויות.

בשעה 09:00 יופיע בפני הוועדה ר' המועצה לביטחון לאומי אילן
מזרחי ובשעה 11:30 יופיע ר' המוסד, מאיר דגן.

12.11.06

וועדת וינוגרד שמעה היום את עדותם של אלוף פקע"ר יצחק
גרשון ושל אלוף במיל' גיורא אילנד.

גרשון נחקר בנושאים הקשורים בהכנת העורף למלחמה ובנושאים הקשורים
לתפקודו ולתפקוד פקע"ר במהלך המלחמה, לרבות בעניינים
הנוגעים לסיוע לאוכלוסיה ולרשויות המקומיות בנושא מזון ומים.

אילנד נחקר בנוגע למדיניות צה"ל כלפי חיזבאללה בין השנים
2000 – 2006 , לאחר הנסיגה מלבנון, במסגרת תפקידו כר' אג"ת,
וכר' המועצה לביטחון לאומי. כמו כן הוא נשאל לגבי תפקידיה
של המועצה לבטחון לאומי ולתפקודה בפועל מול הדרג המדיני.

ביום ב' וג' לא יופיעו עדים וימים אלו יוקדשו לדיונים פנימיים
של הוועדה.

07.11.06

וועדת ווינוגרד שמעה היום את עדותם של אלוף
במיל גבי אשכנזי, והמשנה לראש הממשלה שמעון פרס.

במהלך עדותו של אשכנזי הוא נשאל ע"י חברי הוועדה על תקופת
שירותו ותפקודו כאלוף פיקוד צפון וכן כסגן הרמטכ"ל –
בדגש על גבול הצפון.

פרס נשאל בנושאים הקשורים בהשתתפותו בישיבות הממשלה מה-12
ביולי ועד לסיום המלחמה.

מחר יופיעו בפני הוועדה, דן מרידור, בשעה 09:00 ושר התמ"ת
אלי ישי, בשעה 11:30.

06.11.06

מחר יופיעו בפני חברי וועדת וינוגרד מנכ"ל משהב"ט
אלוף במיל' גבי אשכנזי והמשנה לרוה"מ, מר שמעון פרס.

העדויות תהיינה בדלתיים סגורות. אשכנזי צפוי למסור עדותו בשעה
9 בבוקר ומר פרס ימסור את עדותו בשעה 11:30.

אוקטובר 2006

–>

צור קשר

12.10.06

1) הוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון 2006 המשיכה היום
בישיבותיה.

2) הציבור נענה לפנית הוועדה להביא בפניה דברים או מידע הקשורים
לאירועי המערכה, בעקבות היענות זו,     הוועדה
תפרסם שוב את הפניה לציבור בשבוע הבא.

3) בשבוע הבא תחל עבודתם של עוזרי הוועדה שיעסקו באיסוף חומר
עבודה.

05.10.06

במסגרת סדרת פגישות רקע מקדימות, ערכה הוועדה לבדיקת המערכה
בלבנון 2006 בראשות השופט וינוגרד סיור בפיקוד צפון.

הוועדה שמעה סקירה מאלוף הפיקוד, האלוף אודי אדם וממפקד אוג'
90 תא"ל גל הירש.

כמו כן סיירה הוועדה לאורך הגבול עם לבנון ובחנה את מקום
חטיפת החיילים ב 12/7/06.

כתב מינוי
חברי הוועדה
פעילות הוועדה

וחות
הודעות לעיתונות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *